Welcome to my blog :)

May ur days filled with enrich knowledges and happy all the times!
Cheers~

"FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA" 教育政策

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.